Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 01.10.2010r.

  Obwieszczenie  

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.) zawiadamiam, że Rada Gminy Lubsza Uchwałą Nr LIII/351/2010 z dnia 23.09.2010r. przyjęła Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 oraz Aktualizację Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

Z treścią ww. dokumentów, prognozy oddziaływania na środowisko, uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza w pokój nr 12 w godzinach urzędowania.

            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 6 i 7 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o przyjętym dokumencie.  

                                                                       

                                                                                       Wójta Gminy Lubsza


Wersja XML