Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy

49-313 Lubsza ul. Szkolna 1 a,  

tel. 77 4118746

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

samodzielny referent do spraw  administracyjno-księgowych.

1.     Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     nieposzlakowana opinia,

6)     znajomość zagadnień z zakresu :

a)    finansów publicznych i rachunkowości,

b)   samorządu gminnego i pracowników samorządowych

c)    postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej.

7)biegła obsługa komputera,

8)   zdolności analityczne i organizacyjne,

9)   samodzielność, dokładność, rzetelność.

 2.  Wymagania dodatkowe:

1)  mile widziany staż pracy, w tym staż pracy na stanowisku urzędniczym,

2)  mile widziane prawo jazdy kat. B.  

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A. prowadzenie kancelarii Ośrodka,

B.     prowadzenie składnicy akt wg obowiązujących w tym zakresie  przepisów,

C.   zaopatrzenie materiałowo – techniczne na cele administracyjne (materiałów i pomocy biurowych),

D.    obsługa finansowo – księgowa Ośrodka,

E.    sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonych spraw, w tym sprawozdań GUS,

F.    prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

G.   prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin oraz klientów pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,

H.   prowadzenie spraw związanych z wypłatami wynagrodzeń pracowników,  

 4.     Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

2)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy.

3)       kserokopie dokumentów potwierdzające obywatelstwo (np. dowodu osobistego),

4)       zaświadczenie lub kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) jeśli takie posiada,

5)       oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

6)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

7)       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

5.     Warunki pracy i płacy:

a) zatrudnienie na okres próbny, lub na czas określony, a następnie na czas nieokreślony,

b) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy. 

6.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy ul. Szkolna 1 a, 49-313 Lubsza z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent do spraw administracyjno- księgowych”, w terminie do dnia  15.07.2010 r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.lubsza.tensoft.pl) zakładka: Informacje – Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy- Aktualności oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy.  

Lubsza, dnia 2010-06-30                                                                   

                               Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubszy                                                                                           

                                                                             Krystyna Barbara Pacak


Wersja XML