Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E 

             Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami),

 

Wójt Gminy Lubsza   informuje, 

o przystąpieniu do opracowania następujących projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa:

     Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017,

     Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017,

     „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 oraz Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

 

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją ww. sprawie w Urzędzie Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza w pokój nr 12 w godzinach urzędowania.

        

  

                                                                                                          Wójt Gminy Lubsza

                                                                                                          Wojciech Jagiełłowicz


Wersja XML