Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 12.05.2010r.   Obwieszczenie              Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 art. 40, 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza w pokój nr 12 w godzinach urzędowania wyłożone zostaną: ―     Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, ―     Projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, ―     Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 oraz Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.   Teksty opracowań z możliwością składania uwag i wniosków dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Gminy. Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Uwagi i wnioski dotyczące sprawy należy zgłaszać w terminie  21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia pod w w/w adresem. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o ww. projektach.                                                                                                                  Wójt Gminy Lubsza                                                                                                           Wojciech Jagiełłowicz

DOClubsza_prognoza.doc

DOCapgo_ lubsza.doc

DOCapgo_ lubsza.doc

Wersja XML