Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

ZARZĄDZENIE WG.0050.26. 2021 WÓJTA GMINY

z dnia   08. 02.2021r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli , oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę   Lubsza  na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 ), art. 94  ustawy z dnia 14  grudnia 2016r. Prawo  oświatowe  ( Dz.U. z 2020r. poz.910) i § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ), na wniosek dyrektorów przedszkola i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, innych form  wychowania przedszkolnego  - zarządzam, co następuje: 

§ 1.

 Ustalam przerwy w pracy przedszkoli , oddziału  przedszkolnego  w szkole  podstawowej , punktu  przedszkolnego  prowadzonych przez Gminę   Lubsza w roku szkolnym 2020/2021 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

1.Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkola,  szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym/innej formy  wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez Gminę  Lubsza. 

2. Do końca marca  każdy dyrektor przedszkoli , oddziału  przedszkolnego  w szkole  podstawowej , punktu  przedszkolnego prowadzonych przez Gminę   Lubsza jest zobowiązany  podać do wiadomości  rodzicom / prawnym  opiekunom  wykaz  dyżurujących przedszkoli/oddziału przedszkolnego  , o którym mowa w  załączniku  § 1.

3. Dyrektorzy przedszkoli , oddziału  przedszkolnego  w szkole  podstawowej , punktu przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę   Lubsza  podają do  wiadomości  rodziców z  odpowiednim wyprzedzeniem  terminy   składania wniosków o przyjęcie  dziecka  do przedszkola  / oddziału przedszkolnego na  dyżur  wakacyjny .

4. Na  dyżur  wakacyjny  przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do  przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole /punktu przedszkolnego  prowadzonych przez  gminę Lubsza w  bieżącym  roku szkolnym. Okres  dyżurów  wakacyjnych  nie  jest  okresem   adaptacji dla  dzieci , które będą  uczęszczały do przedszkola w  nowym  roku szkolnym. 

5. W kwestiach nieuregulowanych  niniejszym zarządzeniem  obowiązują  przepisy zawarte w  statucie przedszkola / oddziału  przedszkolnego  lub innych  obowiązujących w przedszkolu/oddziale  przedszkolnym  przepisach  wewnętrznych .

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęci.

2. Zarządzenie umieszcza  się na stronie BIP Gminny Lubsza oraz na   tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Lubsza oraz  w  placówkach  oświatowych Gminy Lubsza.

                                     Wójt

 Bogusław Gąsiorowski

Do pobrania:

PDFZalącznik do Zarządzenia WG dot. przerwy pracy w pzredszkolach w 2020-2021.pdf

Wersja XML