Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odnośnie współpracy z Gminą Lubsza w zakresie wspólnej realizacji ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Lubsza” w 2021roku.

Mając na uwadze nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz trwające, prace nad  opracowaniem ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Lubsza  zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości współpracy z Gminą Lubsza w zakresie wspólnej realizacji programu poprzez świadczenie usług obejmujących:

  1. Zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom tymczasowo przejętych tj. schronienia i wyżywienia.
  2. Wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych.
  3. Udzielania pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
  4. Usypiania ,, ślepych miotów’’.
  5. Szczepienie  przeciwko wściekliźnie.

Podstawą świadczenia w/w  usług , w przypadku wyboru oferty, będzie umowa o współpracy od dnia podpisania umowy  do 31.12.2021r.

Płatności za świadczone usługi   odbywać się będzie miesięcznie na podstawie faktury wystawionej z okresem płatności 14 dni licząc od daty odbioru faktury.

Nawiązując do zapisów art. 3 ustawy o ochronie zwierząt, który obliguje organy samorządowe współpracy z samorządem lekarsko – weterynaryjnym i organizacjami społecznymi, zwracam się z prośbą o przedłożenie oferty współpracy w wyżej opisanym zakresie.

Ofertę przygotowaną na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,  proszę złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubsza lub przesłać mailem na adres 

Termin składania ofert do dnia 29.01.2021r.

Osoba wyznaczona do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Iwona Rosińska tel.  77 4118630 wew.  134               

Lubsza, dnia 22.01.2021r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA

Współpracy z Gminą Lubsza w zakresie wspólnej realizacji

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsza” w 2021roku.

Dane zamawiającego:

Gmina Lubsza

ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

Nip 747-14-06-277, Regon 000531412786

Dane oferenta: …………………………………………………............................

Nazwa:…………………………………………………………………….............

Adres:……………………………………………………………………………..

Tel. …………………………………Fax……………………..e-mail…………...

Nip………………………………..Regon ………………………………………

Numer właściwego rejestru lub numer wpisu do  ewidencji gospodarczej

……………………………………………………………………………………

Bank………………………………………………………………………………

Nr konta…………………………………………………………………………..

Odpowiadając na zaproszenia oferty, przedkładam ofertę współpracy:

 

Lp.

Usługa

Koszt jednej usługi netto

VAT

1

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom tymczasowo przejętym tj. schronienia i wyżywienia do czasu znalezienia właściciela lub adopcji – 1 doba

 

 

2

Udzielenie pomocy  weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

 

 

3

Sterylizacja suk

 

 

4

Kastracja psów

 

 

5

Uśpienie ,,ślepych miotów’’

 

 

6

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

 

 

7

Koszt dojazdu za 1 km

 

 

8

Kastracja kocurów

 

 

9

Sterylizacja kotek

 

 

10

Zabieg odrobaczania

 

 

11

Zabieg odpchlenia

 

 

                                                                                                                                                      

Data                                                                                                                                    Podpis i pieczęć oferenta                                                                                 

Do pobrania:  PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf (116,07KB)