Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Lubsza, 21.12.2007r. WÓJT GMINY LUBSZA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań : I. Z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Lubsza Lp. Rodzaj zadania Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w złotych 1. Propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy , poprzez systematyczne ćwiczenia , treningi, rozgrywki gminne i mecze ligowe , w kategoriach : trampkarze, juniorzy, seniorzy . 84.000,- 2. Popularyzowanie sportów siłowych poprzez organizowanie treningów dla młodzieży. 8.000,- 3. Popularyzowanie biegów przełajowych poprzez organizowanie treningów dla dzieci i młodzieży . 5.000,- 4. Popularyzowanie kolarstwa 4.000,- Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi na zasadzie sfinansowania lub dofinansowania kosztów realizacji zadania, w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubsza a wybranym podmiotem-oferentem. Wysokość środków publicznych w 2008 roku przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań wynosi 101.000,-zł (słownie : sto jeden tysięcy złotych). II. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI: Aby otrzymać dotację PODMIOT SKŁADAJĄCY OFERTĘ musi spełnić wymagania określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. ), a w szczególności : 1. Złożyć wniosek na 14 dni przed datą uruchomienia środków w określonej w umowie wysokości i transzach. 2. Przedstawić wstępne rozliczenie wcześniej wykorzystanych środków przed uruchomieniem następnej transzy, pod rygorem zaprzestania lub zawieszenia dalszego finansowania zadania. 3. Prowadzić wyodrębniony rachunek bankowy i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla środków dotacji III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: - termin: od 15.02.2008r. do 20.12.2008 rok - miejsce realizacji zadania: Gmina Lubsza - szczegółowe warunki realizacji zadania określi podpisana przez strony umowa IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2008r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy lub poprzez przesyłkę pocztową na adres : Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 49-313 Lubsza (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonych, opisanych wg zadań wymienionych w tabeli niniejszego ogłoszenia i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na realizację zadań publicznych w Gminie Lubsza „ . V. WYMOGI OFERTY Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 , poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, nr 175, poz. 1462, nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. nr 94, poz. 651) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. Dz. U. Nr 264, poz. 2207 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania. VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty : Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2008r. o godz. 1000 , w pokoju nr 3 na parterze Urzędu Gminy w Lubszy. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert : - terenem działania podmiotów jest Gmina Lubsza, - dysponowanie wykwalifikowaną kadrą instruktorsko-trenerską, - liczbowe określenie skali działań realizacji zadania : a) liczba uczestników biorących udział w zadaniu, b) liczba zajęć, c) liczba uczestniczącej kadry instruktorsko-trenerskiej, d) całkowity czas trwania zadania , w ujęciu tygodniowym i miesięcznym , oraz wyszczególnienie nazw sołectw objętych zajęciami, - ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania , a w szczególności : - wysokość procentowego wkładu własnego wnioskodawcy w stosunku do całkowitego dofinansowania zadania , - procentowy udział innych źródeł finansowania w wyżej wymienionym zadaniu, - perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania, - dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach gminnego portalu internetowego oraz w prasie lokalnej. Planowane środki finansowe na tego samego rodzaju zadania w 2007 roku wynosiły 72.000,- zł, (słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 ) Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Pani Grażyna Lechowska tel. ( 0...prefix 77 41186-31, 30 wewn. 125 ). Formularz oferty dla organizacji pozarządowych dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 , parter, pokój nr 2 , oraz na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl Ogłoszenie o konkursie i formularz oferty znajdują się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl GL/GL
Wersja XML