Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwala Rady Gminy Lubsza

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.11.2006r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza. Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami , w związku z § 15 pkt 2 Statutu Gminy Lubsza uchwalonego Uchwałą Nr IV/36/2003 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 lutego 2003 r., Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje : § 1 1. Stwierdza się wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza w osobie Pana Dariusza Bandrowskiego 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały . § 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubszy oraz na stronie internetowej (bip.lubsza.tensoft.pl). Przewodniczący Rady Gminy Lubsza mgr inż. Dariusz Bandrowski
Wersja XML