Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

Lubsza 25.08.2006 r. ROL.7624-9/06 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBSZA Stosownie do art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, w związku z art. 46 a ustawy prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 113 z dnia 27.06.2005 r poz. 954/, z a w i a d a m i a m że w dniu 25.08.2006 r na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Opolu z upoważnienia której występuje Pan Albert Kulas dzierżawca gospodarstwa Kościerzyce wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pod nazwą: „Deszczownia Czepielowice” Informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowane strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i uzyskać wyjaśnienia w sprawie, jak również zgłaszać ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Lubszy pokój nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Wójt Gminy Lubsza inż. Wojeciech Jagiełłowicz Umieszczono w miejscu Publicznym
Wersja XML