Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

 

Lubsza, dnia 17.09.2019r.

GPD.6730.9.2019

O B W I E S Z C Z E N I E    nr 1/2019

z dnia 17 września 2019r.

Wójta Gminy Lubsza

o wszczęciu postępowania

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 17.09.2019r. na wniosek Pana ...............z dnia 12.09.2019r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu zadania o nazwie „Budowa kablowej linii oświetleniowej: przewidzianej do realizacji na dz. nr 177/1 obręb Pisarzowice, gmina Lubsza”

 

Zgodnie z art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) wszystkie strony tego postępowania mogą zapoznać się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49 -313 Lubsza (pok. nr 5) w godz. pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Wójt Gminy Lubsza

Wersja XML