Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RAPORT O STANIE GMINY LUBSZA ZA 2018 R.

Raport o stanie Gminy Lubsza za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Lubsza w roku poprzednim.

Na sesji Rady Gminy Lubsza, która odbędzie się w dniu 13 czerwca  2019 r., o godzinie 12:00 w Domu Ludowym w Lubszy, Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy, na której podejmowana będzie również uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza. Raport rozpatrywany będzie na sesji w pierwszej kolejności.

Nad raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Lubsza. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Lubsza przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Lubsza wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Lubsza do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 12 czerwca  2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy  w Lubszy, ul. Brzeska 16 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsza: bip.lubsza.ug.gov.pl

Do pobrania:

PDFRaport.pdf

DOCXzgłoszenie do udziału w debacie.docx

Wersja XML