Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2019

 • Informacja o udzieleniu zamówienia

  Lubsza, dnia 20.12.2019r. Nr SK.271.1 2019 INFORMACJA  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza 2.Przedmiot zamówienia: Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lubsza 3. Nazwa Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa: Renata Zarzycka 4. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia: - Zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) prowadzone w trybie „zapytania ofertowego”, zamieszczonego nas stronie internetowej Zamawiającego bip.lubsza.ug.gov.pl w dniu 28.11.2019r. - W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 12.12.2019r.  wpłynęło 13 ofert. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a zaoferowana cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia.   Kierownik Zamawiającego Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy Lubsza Załącznik: PDFprotokół z rozpoznania cenowego.pdf
  Data publikacji: 20-12-2019 13:56
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 Euro Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski reprezentujący Gminę Lubszą zaprasza do wykonania usługi pn.: „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Lubsza" Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z póz. zm.).  
  Data publikacji: 28-11-2019 14:49
 • Zapytanie ofertowe

  Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć  w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubsza
  Data publikacji: 27-09-2019 13:05
 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2019 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.
  Data publikacji: 27-08-2019 10:14
 • Zapytanie ofertowe

  W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji zadania pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza” w roku 2019 Wójt Gminy Lubsza zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację ww. zadania.
  Data publikacji: 12-08-2019 11:54
 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa zabawek do Klubu Dziecięcego w Lubszy.
  Data publikacji: 20-05-2019 11:17
 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  Dostawa wyposażenia Klubu Dziecięcego w Lubszy.  
  Data publikacji: 16-05-2019 08:37
 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubsza miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami. PDFZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert za zapenienie zzwierzętom miejsca w schronisku.pdf
  Data publikacji: 08-01-2019 14:37
 • Zapytanie ofertowe

  Zaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro PDFZaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną.pdf
  Data publikacji: 08-01-2019 14:36
Wersja XML