Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 09.11.2018r.

OŚ.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 935); informuję, że
w trakcie trwania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat, na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat, zostało złożone przez Inwestora uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek AGRO GOBARTO Sp. z o.o. (wcześniej: AGRO-DUDA Sp. z o.o.) z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami właściwymi do dokonania uzgodnienia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, a do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzegu.

Z uwagi na wprowadzenie zmian w treści raportu Wójt Gminy Lubsza pismem z dnia 09.11.2018r. zwrócił się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu o wydanie opinii oraz przesłał uzupełnienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni /od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia/ w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12), w godzinach urzędowania.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem w/w decyzji.

Wójt Gminy Lubsza

Otrzymują:

  1. AGRO GOBARTO Sp. z o.o.
  2. strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

Obwieszczenie umieszcza się:

 

Do pobrania 

PDFuzupełnienie raportu I.pdf

ZIPuzupełnienie raportu II.zip

PDFWydruk obliczeń Operat FB.pdf

 

Wersja XML