Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Brak opisu obrazka

Gmina Lubsza                                                                                    Lubsza, dnia  23.01.2018r.

49-313 LUBSZA, uL. Brzeska 16

Nr  sprawy: ZP. zo.271.1.2018

 

                                                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę pn.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

na budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice

(kod CPV 71247000-1)

1. Zamawiający :  Gmina Lubsza z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, tel / fax : 77 411 86 30, e-mail: zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  z zastosowaniem art. 4 pkt .8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.).

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia nadzoru  inwestorskiego na budowie sieci kanalizacyjnej do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z 55 zabudowań we wsi Rogalice do gminnej oczyszczalni ścieków w m. Mąkoszyce, w następujących specjalnościach:

a/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

b/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. osobno na każdą specjalność.

3. Opis realizowanej inwestycji :

Inwestycja obejmuje: sieć grawitacyjną L=1674m, ciśnieniową L=4986m, rozdzielczą L=640m, 2 pompownie sieciowe z pompami zanurzeniowymi, 7 przepompowni przydomowych, łącznie 121 studzienek kanalizacyjnych, przyłącze wodociągowe L=165m, 1 hydrant, zasilanie energetyczne pompowni ścieków i stacji płuczącej, kompensator, przejścia pod drogą krajową, powiatową i dnem rzeki Smortawa (przewierty sterowane), roboty drogowe odtworzeniowe.

Termin realizacji inwestycji:  od stycznia do października 2018r.

Wartość całej inwestycji: 2 977 621,00 zł (netto)

w tym:

- roboty sanitarne 2 951 139,00 zł (netto)

- roboty elektryczne 26 482,00 zł (netto).

Wykonawca robót: TERRA MOTA Sp. z o.o. ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice.

 Inwestycja realizowana  zgodnie z projektem budowlanym, udostępnionym do wglądu na stronie internetowej Zamawiającego bip.lubsza.ug.gov.pl (zakładka „Przetargi/zamówienia publiczne”) pn. „Przetarg  nieograniczony nr ZP.271.9.2017 na budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice.”

Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwo ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu :

a/  Wykonawca musi posiadać  uprawnienia budowlane odpowiednie do danej specjalności, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub wydane na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r. poz. 65).

b/ Wykonawca musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,.

4. Termin realizacji usługi:  nadzór trwać będzie od daty przekazania wykonawcy placu budowy (styczeń 2018r.) do odbioru ostatecznego robót i usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, tj. do czasu zakończenia wszelkich robót oraz ostatecznego rozliczenia wykonanych robót (październik 2018r.). Nadzór obejmuje również udział w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi.

5. Termin i miejsce złożenia oferty : ofertę cenową (w formie papierowej)  należy złożyć osobno na wybraną specjalność do dnia 26.01.2018r. do godz. 14.oo w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, sekretariat (pokój nr 2), przesłać pocztą.

6. Wykonawca będzie związany ofertą przez 14 dni.

7. Cenę oferty należy podać za wykonanie całości usługi - pełnienie nadzoru inwestorskiego danej specjalności, w złotych polskich (PLN), w kwocie brutto, netto i podatku VAT.

Zamawiający informuje, że przy wyborze Wykonawcy kierował się będzie najniższą ceną brutto za wykonanie usługi.

8. Z wybranym Wykonawcą w terminie ustalonym telefonicznie zostanie zawarta umowa na piśmie. Przed zawarciem umowy Wykonawca musi złożyć dokumenty poświadczające spełnianie warunków, o których mowa w pkt.4 a-b.

9.Zamawiający zawiadomi  o wyborze najkorzystniejszej oferty, poda nazwę wybranego Wykonawcy i cenę oferty na stronie internetowej Gminy Lubsza : bip.lubsza.tensoft.pl.  i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

10. Załącznik: Formularz „Oferta”

Kierownik Zamawiającego:

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

 

Do pobrania:

DOCoferta do zapytania.doc

 

W dniu 30.01.2018r. dodano Protokół z postępowania PDFprotokół.pdf oraz  PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML