• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 12.04.2017r.

OŚ.6220.4.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

 

 Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30.12.2016r. sygn. akt SKO.I/40/2083/2016/oś ponownie przystąpiono do rozpatrzenia wniosku z dniu 18.12.2015r. firmy: ,,AGRO-DUDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmującej budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza. 

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy (m. in. z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni /od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia/ w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12), w godzinach urzędowania.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem w/w decyzji.

 

Wójt Gminy Lubsza

Otrzymują:

  1. ,,AGRO-DUDA” Sp. z o.o.
  2. strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

Obwieszczenie umieszcza się:

 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4091814
w tym miesiącu: 51379
dzisiaj: 411