Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

 

Lubsza, dnia 27.02.2017r.

 

OŚ.6220.2.2016.2017

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

W Ó J T A    G M I N Y    L U B S Z A

 

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016r., poz. 23 ze zm.), Wójt Gminy Lubsza podaje do Publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia polegającego na: Budowie biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat, na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat. 

Wniosek w przedmiotowe sprawie został złożony przez Pana Lecha Ciurzyńskiego, BLC Biogas, Białobórska 17c, 77-304 Rzeczenica pełnomocnika Firmy AgroDuda Sp. z o.o., Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin.

Z decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji, opiniami organów, pełną korespondencją z całości postępowania można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubsza, przekazane sołtysowi wsi Nowy Świat i Tarnowiec, gm. Lubsza z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Lubsza

 

Wersja XML