Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 13.02.2017r.

OŚ.6220.9.2016.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

         Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Lubsza zawiadamia, że w dniu 13.02.2017r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Michałowice-Lubsza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (Budowa drogi rowerowej na odcinku Michałowice – Lubsza)”.

Z decyzją, a także z pozostałymi dokumentami sprawy tj.: wnioskiem o wydanie decyzji, opiniami organów, pełną korespondencją z całości postępowania można się zapoznać  w Urzędzie Gminy w Lubszy (pok. Nr 12) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubsza, przekazane sołtysowi wsi Lubsza oraz sołtysowi wsi Michałowice
z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Wójt Gminy Lubsza

 

                                                                                             

Wersja XML