Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Lubsza, dnia 20.01.2017r.

OŚ.6220.2.2016.2017

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

Na podstawie art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)  zawiadamia się strony postępowania, że zostały zebrane wystarczające materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat,

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Lecha Ciurzyńskiego, BLC Biogas, Białobórska 17c, 77-304 Rzeczenica pełnomocnika Firmy AgroDuda Sp. z o.o., Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin.

 

Z materiałami sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. nr 12, w godzinach urzędowania.

Uwagi i wnioski można składać w formie: pisemnej - w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska16, 49-313 Lubsza; ustnie do protokołu w siedzibie urzędu; e-mailem na adres: .        

Zawiadomienie wywiesza się na okres 7 dni.       

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna na podstawie zebranych materiałów.

 

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

Wersja XML