Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

UWAGA: zmiana miejsca Sesji Rady Gminy Lubsza

 

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu

3 listopada 2016r. o godz. 12.00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy  w Lubszy

z następującym porządkiem:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XXIV/2016   z dnia  7.10.2016 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

    1) zmiany budżetu na rok 2016,

2)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

3)   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4)   przystąpienia Gminy Lubsza do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu,

5)   uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,

6)   przekazania  środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mierników prędkości oraz latarek sygnalizacyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu,

7)   likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

9.    Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

    Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

    mgr Jan Minosora

Wersja XML