Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

GPD. 272.23.2016                                                                                                                    Lubsza, dnia 26.09.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) i ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz.1020)

 

 1. Zamawiający:

Gmina Lubsza, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, tel./fax: 077 411 86 30, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu , prowadzonym w trybie bezprzetargowym – zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.:

„ Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Gminie Lubsza”

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach: Borucice, Kościerzyce, Lubsza, Piastowice, Pisarzowice, Rogalice, Szydłowice i Śmiechowice w Gminie Lubsza.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego „zaproszenia”.

Do oferty należy dołączyć kartę techniczną każdego urządzenia zabawowego zawierającą rysunek poglądowy, wymiary każdego elementu oraz użyte materiały.

 

 1. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego „zaproszenia” w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, pok. nr 2 (sekretariat) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14.10.2016r. Wykonawca powinien podać cenę jednostkową netto i cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby  uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia łącznie z odbiorem końcowym ustala się na 15.11.2016r.

 

 1. Wybór oferty i zawarcie umowy:

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród ofert ważnych. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców pisemnie. Z wybranym Wykonawcą w ustalonym telefonicznie lub e-mailem terminie, zostanie zawarta umowa na piśmie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia w przypadku braku wystarczających środków finansowych.

 

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

 

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia – DOCXzałącznik nr 1.docx

Formularz ofertowy – DOCXzałącznik nr 2.docx

 

W dniu 11.10.2016r. dodano Odpowiedzi na zapytaniaDOCXodpowiedzi na zapytania.docx

 

W dniu 18.10.2016r. dodano PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

W dniu 20.10.2016r. dodano Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty DOCXinformacja.docx

Wersja XML