Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 22.09.2016r.

OŚ.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

            Na podstawie art. 33ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353)

Informuję

o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o mocy 1 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Świat, na dz. nr 30/24 obrębu Nowy Świat.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Lecha Ciurzyńskiego, BLC Biogas, Białobórska 17c, 77-304 Rzeczenica pełnomocnika Firmy AgroDuda Sp. z o.o., Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin.

Przedmiotowe przedsięwzięcie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W wyniku postępowania wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww.przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lubsza, natomiast organami właściwymi do dokonania uzgodnienia jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, a do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu. Obecnie wystąpiono do wyżej wymienionych organów o  przedmiotowe uzgodnienie i opinię.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (m. in. z wnioskiem i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni /od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia/ w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12), w godzinach urzędowania.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem w/w decyzji.

 

Wójt Gminy Lubsza

Wersja XML