Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 15 września 2016r o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Gminy Lubsza

1)  Nr XXI/2016 z dnia  23.06.2016 r.

2) Nr XXII/2016 z dnia 25.08.2016 r.

 1. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 2. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 3. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 4.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 5. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zmiany budżetu na rok 2016,

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód   budżetu gminy oraz opłaty za odpady komunalne,

4) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 stycznia 2008 r. z gminami Lewin Brzeski,   Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od w/w gmin zadań w zakresie  zbiorowego odprowadzania ścieków, przedłużającego okres jego obowiązywania,

 5) wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność gminy,

 6) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na   terenie  Gminy Lubsza,

 7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

 8) rozpatrzenia skargi.

 1. Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 ze szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania w gminnych placówkach oświatowych oraz stan przygotowań placówek do roku szkolnego 2016/2017.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.
 3. Informacja o realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2016r.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

 

    Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza   

            mgr Jan Minosora

Wersja XML