Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 20.07.2016r.

 

OŚ.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353); oraz zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 19.07.2016r. wpłynął wniosek Gminy Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza i zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a., do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza (pok. Nr 12), w godzinach urzędowania.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.  

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy lub drogą elektroniczną na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubsza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przekazane sołtysowi wsi Rogalice, gm. Lubsza z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                   Wójt Gminy Lubsza

Wersja XML