• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Lubsza, dnia 22.06.2016r.

Nr OŚ.271.3.2016                                     

                                                    

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę pn Opracowania karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej – tranzyt Lubsza - Borucice”, przeprowadzonym w trybie ,,zapytania ofertowego”, z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164), wg. kryterium oceny oferty – cena 100% została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

Krzysztof Drozd NATURA

za cenę brutto: 799,50 zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta ww. Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, ponieważ jest najtańsza cenowo. Ww. kwota mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważną ofertę złożyli Wykonawcy :

Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy.

 

Wójt Gminy Lubsza

 

 

 

 

 

 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4100852
w tym miesiącu: 60417
dzisiaj: 653

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1