Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Lubsza, dnia 22.06.2016r.

OŚ.6220.4.2015.2016

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

            W związku z planowanym terminem zakończenia prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na cyt.:

Rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmująca budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza

informuję, iż na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) przed wydaniem decyzji przysługuje stronom postępowania prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów

i materiałów. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy, a także poprzez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectwa Nowy Świat, w miejscu planowanej inwestycji oraz w sołectwie Tarnowiec.

Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna na podstawie zebranych materiałów.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy (pok. nr 12, w godzinach urzędowania).

Uwagi i wnioski można składać w formie: pisemnej - w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska16, 49-313 Lubsza; ustnie do protokołu w siedzibie urzędu; e-mailem na adres: .

 

Wójt Gminy Lubsza

 

 

Wersja XML