Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 20.06.2016r.

Nr OŚ.271.2.2016                                     

  Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza”, przeprowadzonym w trybie ,,zapytania ofertowego”, z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2015r., poz. 2164), wg. kryterium oceny oferty – cena 100% została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

za cenę brutto: 39 507,25 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych 25/100).

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta ww. Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, ponieważ jest najtańsza cenowo. Ww. kwota mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważną ofertę złożyli Wykonawcy :

za kwotę 39 507,25zł brutto

za kwotę 41 122,07zł brutto

       za kwotę 40 935,12zł brutto

Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy.

 

Wójt Gminy Lubsza

 

 

 

 

Wersja XML