• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 20.06.2016r.

Nr OŚ.271.2.2016                                     

  Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę pn.: Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubsza”, przeprowadzonym w trybie ,,zapytania ofertowego”, z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

z 2015r., poz. 2164), wg. kryterium oceny oferty – cena 100% została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

za cenę brutto: 39 507,25 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych 25/100).

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta ww. Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, ponieważ jest najtańsza cenowo. Ww. kwota mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważną ofertę złożyli Wykonawcy :

za kwotę 39 507,25zł brutto

za kwotę 41 122,07zł brutto

       za kwotę 40 935,12zł brutto

Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy.

 

Wójt Gminy Lubsza

 

 

 

 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4081243
w tym miesiącu: 40808
dzisiaj: 410