Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lubsza, dnia 14.06.2016r.

OŚ.271.3.2016

  ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy opracowania karty informacyjnej dla przedsięwzięcia

pn. „Budowa sieci wodociągowej – tranzyt Lubsza - Borucice”

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa zamawiającego:   Gmina Lubsza
Adres zamawiającego:    ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
Telefon:  (77) 411 86 30
Faks:   (77) 411 86 30
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej – tranzyt Lubsza - Borucice” w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353)


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany (nieprzekraczalny) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 08 lipca 2016r.
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: lub faksem na nr (77) 4118630, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza do dnia 20 czerwca 2016r.do godz. 12.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %
   
VII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY    

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, pokój nr 12 lub pod nr tel. 77 411 86 30 wew. 134.

 

Wójt Gminy Lubsza

ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego DOCXZałącznik nr 1.docx

Wersja XML