Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 22.04.2016r.

OŚ.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) Wójt Gminy Lubsza zawiadamia, że w dniu 22.04.2016r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościerzyce, która przebiega przez następujące działki: 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24 oraz przyłączy do budynków na dz. nr 783/13, 783/12, 783/11, 783/32, 783/33, 783/30, 783/31, 783/28, 783/29, 783/26, 783/27, 783/24, 783/25.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Z materiałami przedłożonymi przez wnioskodawcę oraz z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. 12, w godzinach pracy Urzędu
w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubszy oraz na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy.

Bogusław Gąsiorowski

Wójt gminy Lubsza

 

 

                                                                                             

Wersja XML