Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia 21.04.2016r.

OŚ.6220.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUBSZA

o wydanym postanowieniuw sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  W związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016r. poz. 23), zgodnie z  art.  74 ust. 3  ustawy  z  dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353);

z a w i a d a m i a m

że  w dniu 21.04.2016r. zostało wydane postanowienie  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Kanał przerzutowy Odra-Odrzyca” na dz. nr 250/3, 250/5, 250/6, 250/7, 736, 754 obrębu Kościerzyce, gm. Lubsza oraz dz. nr 499/1 obrębu Prędocin, gm. Skarbimierz .

 Zgodnie z § 3 ust.1 pkt  72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r
 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. z 2016 poz.71) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Jednocześnie zawiadamiam zgodnie z art. 10 § 1 kpa wszystkich zainteresowanych
o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pok. 12, w godzinach pracy Urzędu – w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubsza, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, przekazane sołtysowi wsi Kościerzyce, gm. Lubsza oraz sołtysowi wsi Prędocin, gm. Skarbimierz z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Lubsza

Wersja XML