Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XVIII/2015 z dnia  17.03.2016r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) zwiększenia środków funduszu sołeckiego,

2) przyjęcia „Apelu Rady Gminy Lubsza do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach”,

3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2016,

4) rozpatrzenia ponownej skargi.

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.
 2. Sprawozdanie z działalności LZS w 2015 roku i plan pracy na 2016 rok.
 3. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony p-poż. i ppow. w gminie.
 4. Analiza realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami w roku 2015 i ocena realizacji zadań w I kwartale 2016 przez firmę  Komunalnik.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

    Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

                                                                                                                                             mgr Jan Minosora

Wersja XML