Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Lubsza, dnia  17.02.2016r.

OŚ.6220.4.2015.2016

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Fermy Trzody Chlewnej Nowy Świat obejmującej budowę budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w liczbie 3282 DJP na działkach nr 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/17 obręb ewid. 0543 Nowy Świat, gm. Lubsza.

Sprawa  nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, ze zm.). Przyczyną zwłoki jest brak uzgodnień z Regionalną dyrekcją Ochrony Środowiska  w Opolu.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 17.03.2016r.

Otrzymują:

  1. ,,AGRO-DUDA” Sp. z o.o.
  2. strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

Obwieszczenie umieszcza się:

Wersja XML