Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubsza   informuje  o  możliwości  zgłaszania    przez organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm. ) swoich kandydatów  do  pracy w Komisji Konkursowej  opiniującej oferty  złożone  w  trakcie otwartego konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w  roku 2016.  

Do pobrania:

PDFogloszenie.pdf

Wersja XML