• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na opiekę lekarsko- weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odnośnie współpracy z Gminą Lubsza w zakresie wspólnej realizacji ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Lubsza”

Mając na uwadze nowelizację ustawy o ochronie zwierząt oraz trwające, prace nad  opracowaniem ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Lubsza  zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości współpracy z Gminą Lubsza w zakresie wspólnej realizacji programu poprzez świadczenie usług obejmujących:

 1. Zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom tymczasowo przejętych tj. schronienia i wyżywienia.
 2. Wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych.
 3. Udzielania pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 4. Usypiania ,, ślepych miotów’’.
 5. Szczepienie  przeciwko wściekliźnie.

Podstawą świadczenia w/w  usług , w przypadku wyboru oferty, będzie umowa o współpracy.

Płatności za świadczone usługi   odbywać się będzie miesięcznie na podstawie faktury wystawionej z okresem płatności 14 dni licząc od daty odbioru faktury.

Nawiązując do zapisów art. 3 ustawy o ochronie zwierząt, który obliguje organy samorządowe współpracy z samorządem lekarsko – weterynaryjnym i organizacjami społecznymi, zwracam się z prośbą o przedłożenie oferty współpracy w wyżej opisanym zakresie.

Ofertę przygotowaną na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,  proszę złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubsza lub przesłać mailem na adres 

Termin składania ofert do dnia 18.01.2016r.

Osoba wyznaczona do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Iwona Rosińska tel .  77 4118630 wew.  134               

Lubsza, dnia 08.01.2016r.

 

Do pobrania:

DOCXoferta.docx

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4082029
w tym miesiącu: 41594
dzisiaj: 1196