Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubsza miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 2164 ze zm.)

 1. Zamawiający

Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

Tel. 77 4118630, fax. 774118629

NIP. 747-14-06-277 REGON: 390647541

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubsza miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt i obowiązującymi przepisami w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zakres świadczenia usług obejmuje:

2.1 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubsza miejsca i opieki w schronisku dla zwierząt od momentu przyjęcia do czasu adopcji lub eutanazji ze wskazań lekarskich.

2.2. Obowiązkową sterylizację samic lub kastrację samców zwierząt z terenu Gminy Lubsza przyjętych do schroniska.

2.3. Zapewnienie  przyjętym zwierzętom opieki lekarsko – weterynaryjnej.

2.4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przyjętych do schroniska i przekazywanie ich do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należytą opieką.

2.5 prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubsza przyjętych do schroniska  umożliwiających identyfikację zwierząt.

3. Szacuje się, że liczba bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubsza będących przedmiotem oferty od chwili podpisania umowy do końca 2016r. wyniesie:  - 15 sztuk

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Warunki udziału w postepowaniu

Ofertę może złożyć wykonawca, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. Posiada zezwolenie na prowadzenie schroniska  dla zwierząt wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)
 2. Dla oceny spełnienia powyższych warunków niezbędne jest dołączenie do oferty:

- potwierdzonej przez oferenta za zgodność z oryginałem  kopi decyzji wydanej przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zezwalającej na prowadzenie schroniska dla zwierząt,

- oświadczenia , że w/w zezwolenie nie zostało cofnięte,

- potwierdzonej przez oferenta za zgodność z oryginałem  kopi decyzji właściwego powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,

- oświadczenia, że decyzja o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nie została cofnięta.

 IV. Termin wykonania zamówienia

Termin świadczenia usługi – od dnia podpisania Umowy do 31.12.2016r.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

1.  Ofertę przygotowaną na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,  proszę złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubsza lub przesłać mailem na adres  lubsza@lubsza.ug.gov.pl

2. Termin składania ofert do dnia  18.01.2016r.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych  na podstawie następującego kryterium:

- ceny za umieszczenie 1 psa w schronisku

- odległości schroniska od siedziby Zamawiającego

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wybranego oferenta.

 

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji związanych z ofertą udziela  Iwona Rosińska pod numerem telefony 77 4118630 wew. 134.

 

Lubsza, dnia 08.01.2016r.

 

Do pobrania:

DOCXformularz ofertowy.docx

Wersja XML