Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont pokrycia dachowego na bydynku mieszkalnym Pisarzowice ul. Opolska 53

Gmina Lubsza                                                                                     Lubsza, dnia 05.05.2010r.

Nr ZP.341-1/2010

                

                                                                                

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania   

            Na podstawie art.92 ust.1pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zm.) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. :

„Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym, Pisarzowice ul. Opolska 53”

przeprowadzonego w dniu 21.04.2010r., w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ust.1 i 2 ww. ustawy :

 

1/ została wybrana Oferta nr 9 złożona przez Wykonawcę :

Zajączkowski Stanisław„EKOMAX” Przedsiębiorstwo Wielobranżoweul. Zachodnia 47/5 53 -643  Wrocław

w cenie brutto za wykonanie całego zamówienia : 85 932,13 zł (słownie : osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa 13/100 złotych).

Uzasadnienie :

Oferta w/w  Wykonawcy okazała się najtańszą, wg kryterium cena – 100 % uznana została za najkorzystniejszą.

 

2/ informuję, że nw. oferty złożyli :

Ofertę nr 1

Usługi Ogólnobudowlane

Wąs Józef

49-200 Grodków, ul. Wrocławska 51

cena brutto : 107 125,26 zł (słownie: sto siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć 26/100 złotych),

Ofertę nr 2

Firma Budowlano-Remontowa

„DACHSYSTEM” inż. Joachim Skolik

46-059 Zawadzkie, ul. K. Miarki 22

cena brutto : 97 523,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 50/100 złotych),

Ofertę nr 3

Krzysztof Stręg

Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórczo-Usługowe

46-090 Popielów, Rybna, ul. Odrzańska 48A

cena brutto : 105 008,13 zł (słownie: sto pięć tysięcy osiem 13/100 złotych),

Ofertę nr 4

Zakład Ogólnobudowlany X-LAGOR

Andrzej Rogalski

48-385 Otmuchów, ul. Kossaka 10

cena brutto : 217 875,38 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 38/100 złotych),

 Ofertę nr 5

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowe Handlowe

„BUDOMAR” Marcin Tobiasz

49-305 Brzeg, ul. Korfantego 31

cena brutto : 129 714,03 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czternaście 03/100 złotych),

Ofertę nr 6

Czesława Przeździk

Usługi Ogólnobudowlane

46-112 Świerczów, Biestrzykowice, ul. Główna 14c/3

cena brutto : 100 300,26 zł (słownie: sto tysięcy trzysta 26/100 złotych),

Ofertę nr 7

Firma Ogólnobudowlana

Antoni Miśtak

55-200 Oława, pl. Szymanowskiego 6/8

cena brutto : 146 371,96 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden 96/100 złotych),

Ofertę nr 8

BUD-STOL”W” s.c.

R.Witkowska, K.Witkowski

55-010 Św. Katarzyna, Radwanice, ul. Szeroka 48

cena brutto : 107 964,42 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery 42/100 złotych),

Ofertę nr 10

Zakład Usług Budowlanych „BUD-REM”

Szuszkiewicz Grzegorz

55-200 Oława 1, Bystrzyca, ul. B.Chrobrego 43

cena brutto : 129 582,20 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa 20/100 złotych),

Ofertę nr 11

Dekarstwo i Usługi Ogólnobudowlane

Władysław Kiełt

49-300 Brzeg, ul. Mleczna 10A/10

cena brutto : 111 038,14 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy trzydzieści osiem 14/100 złotych),

Ofertę nr 12

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„SEROB” Robert Sewiło

55-200 Oława, ul. Wrocławska 5/8

cena brutto : 114 834,35 zł (słownie: sto czternaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery 35/100 złotych),

Ofertę nr 13

„DORBUD” Usługi Ogólnobudowlane

Stasiak Jerzy

50-333 Wrocław, Al. Jana Matejki 13/19

cena brutto : 91 930,73 zł (słownie dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści 73/100 złotych)

 

3/ jednocześnie informuję, że nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty;

 

4/ z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3a ww. ustawy, w terminie 7 dni.

Wójt Gminy Lubsza

inż. Wojciech Jagiełłowicz

 

Otrzymują :

1.ww Wykonawcy (1-13)

2.a/a


Wersja XML