Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na  PRZEWOZY  DZIECI  DO  SZKÓŁ  I  PRZEDSZKOLI  NA  TERENIE  GMINY  LUBSZA  W  2010  ROKU :nr sprawy : ZP.3241-14/2009, nr ogłoszenia w BZP 416538-2009 z dnia 03.12.2009r.  PYTANIE  1 :

W punkcie 3.1 SIWZ – łączna długość przebiegu wyliczonego na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ wynosi 582 km. Dlaczego w SIWZ przyjęto 438 km? Będzie to miało znaczący wpływ na koszt jednodniowego przewozu wyliczonego zgodnie z pkt. 12 lit.a i za cały okres wykonywanego przewozu?

ODPOWIEDŹ :

Łączna ilość kilometrów na trasach  wyliczona w załączniku nr 1 do SIWZ „Wstępny harmonogram przewozów” wynosi dziennie 438 km  (suma km podanych wytłuszczonym drukiem) i taką ilość należy przyjąć do wyliczenia kosztu jednodniowego przewozu.

 PYTANIE 2 :

W SIWZ  pkt.6 lit.f – jakie dokumenty należy dołączyć do oferty, aby spełniony był warunek wymaganych kwalifikacji osób, które będą realizować zamówienie i jakie to mają być osoby? Jakie kwalifikacje oprócz zdolności do czynności prawnych mają mieć osoby wyznaczone do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie przewozu i czy wymagany jest wykaz imienny tych osób?

ODPOWIEDŹ :

Kwalifikacje kierowców : posiadanie prawa jazdy kategorii uprawniającej do kierowania autobusem oraz dowód kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób pojazdami samochodowymi. Do oferty należy załączyć kserokopie tych dokumentów.

Wymagania wobec  opiekunów : osoby pełnoletnie, sprawne fizycznie, odpowiedzialne, dające rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci (m.in. przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadające kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników wycieczek szkolnych, inne.).

Do oferty Wykonawca  powinien załączyć wykaz tych osób, co wynika z zapisu pkt.6.f/ SIWZ. O liczbie kierowców i opiekunów decyduje Wykonawca.

 PYTANIE  3 :

Czy możliwa jest realizacja umowy w regularnej komunikacji publicznej (sprzedaż biletów miesięcznych) przy zachowaniu ceny ustalonej w przetargu?

ODPOWIEDŹ :

Nie. Zakup biletów miesięcznych upoważniających do przejazdów w regularnej komunikacji publicznej nie jest przedmiotem tego przetargu.

 PYTANIE  4 :

W nawiązaniu do wzoru umowy §3 pkt.2 – jak rozumieć niezmienność wynagrodzenia w przypadku takiego zwiększenia liczby uczniów (np. likwidacja szkoły), które będzie wymagało zatrudnienia dodatkowego autobusu lub przejechania dodatkowych kilometrów?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający przewiduje, że w trakcie trwania umowy, zwiększenie lub zmniejszenie ilości dzieci może nastąpić w granicach  ± 5, co nie będzie miało wpływu na zmianę wysokości zryczałtowanego wynagrodzenia dziennego, o którym mowa w § 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 -2- PYTANIE 5 :

W nawiązaniu do wzoru umowy §3 pkt.3 – kto będzie potwierdzać wykonanie przewozu w przypadku nieobecności dyrektora placówki oświatowej i w jakim czasie?

ODPOWIEDŹ :

Osoba wskazana przez dyrektora placówki oświatowej, w czasie uzgodnionym przez obie strony.


Wersja XML