Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Świetlicy we wsi Nowy Świat

                                                                                                           Lubsza, dnia 03.12.2009r.

Nr GOK.ZP.341-1/2009

                                                                                                  Zawiadomienie   o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania  

            Zgodnie z art.92 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia,  iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane dot.:

 „Budowy świetlicy we wsi Nowy Świat” 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ust. 1 i 2 w/w ustawy, którego otwarcie ofert odbyło się 20.11.2009r., została wybrana jako najkorzystniejsza oferta  nr 4 złożona przez Wykonawcę :

 Firmę Usługowo-Handlową „STANBUD” Stanisław Pięta32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 67

w cenie brutto za wykonanie całego zamówienia : 480 645,84 zł (słownie : czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć 84/100 złotych).

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta w/w Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

            Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy :

Ofertę nr 1 :

Zakład Ogólnobudowlany „Bor-Bud” sp. z o.o.

ul. Wyścigowa 36, 53-012 Wrocław,

która otrzymała 84,75 pkt.

Ofertę nr 2 :

Usługi Ogólnobudowlane Osiński i syn Sp.J.

ul. Dzierżoniowska 16C, 57-100 Strzelin,

która otrzymała 76 pkt.

Ofertę nr 3 :

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo Remontowe

„MURBET” Sp. z o.o.

ul. Korczak 16A, 62-800 Kalisz,

która otrzymała 91 pkt.

Ofertę nr 5 :

INVEST Sp. z o.o.

ul. Ozimska 180, 45-310 Opole,

która otrzymała 66 pkt.

Ofertę nr 6 :

Zakład Ogólnobudowlany „PROFI-BUD”

ul. Klonowa 1, 49-313 Lubsza,

która otrzymała 84,45 pkt.

Ofertę nr 7 :

Zakład Usług Budowlanych „BUD-REM”.

ul. B. Chrobrego 43, Bystrzyca, 55-200 Oława 1,

która otrzymała 77 pkt.

Ofertę nr 8 :

P.H.W.U. „REM-BUD”

ul. Odrzańska 48A, Rybna, 46-090 Popielów,

która otrzymała 95 pkt.

Ofertę nr 9 :

CONCEPT – Damian Dratwiński

ul. Torowa 1/6, 42-200 Częstochowa,

która otrzymała 96 pkt.

Ofertę nr 10 :

„PROTECH” Piotr Front

Łukowice Brzeskie 87, 49-318 Skarbimierz,

która otrzymała 89 pkt.

Ofertę nr 12 :

MPM Development Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów,

która otrzymała 90 pkt.

Ofertę nr 13 :

Zakład Remontowo-Budowlany M.WINDYSZ

ul. Batorego 3A, Janików, 55-200 Oława 1,

która otrzymała 84,5 pkt.

Ofertę nr 14 :

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „FE-RU” s.c.

ul. Oławska 25b, 49-300 Brzeg,

która otrzymała 84,55 pkt.      

         Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.2 i 3 ww. ustawy zawiadamiam , iż z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczył Wykonawcę i odrzucił ofertę:Ofertę nr 11 :

Zakład Ogólnobudowlany „RADEX”

ul. Makarskiego 11/9, 49-305 Brzeg

 

Uzasadnienie faktyczne :

Dokument załączony do oferty, potwierdzający posiadanie zdolności kredytowej (warunek opisany w pkt. 5.1.3. siwz) jest nieaktualny : wystawiony z datą 11.05.2009r., wobec czego nie spełnia wymogu opisanego w pkt. 6.1.11 siwz : ww. dokument powinien być „wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”.

Uzasadnienie prawne :

- art. 24 ust.1 pkt.10 ww. ustawy „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1-3”;

- art.89 ust.1 pkt. 5 ww. ustawy „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia…”

 

            Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Gminy Lubsza : bip.lubsza.tensoft.pl

 

Otrzymują :                                                                        Dyrektor

                                                                                             Gminnego Ośrodka Kultury                                                                    

1.ww Wykonawcy (1-14)                                                    Maria Czarna                                                                  

2.a/a

                                                                                                                                                                                                                                                                  


Wersja XML