Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

dot. przetargu na dostawę sprzętu sportowego

Lubsza, dnia 16.10.2009r. Nr ZP.341-12/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania Na podstawie art.92 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na : „Dostawę sprzętu sportowego” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ust. 1 i 2 w/w ustawy została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę : Profesjonalne Wyposażenie Obiektów Sportowych PRESTIGE SPORT Aneta Mieczkowska 05-120 Legionowo, ul. Leśna 10 lok.46 w cenie brutto za wykonanie całego zamówienia : 126 233,40 zł (słownie : sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści trzy 40/100 złotych). Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta w/w Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu oferty złożyli wykonawcy : Ofertę nr 1 : w&w design Katarzyna Kaczmarczyk 40-859 Katowice, ul. Pokoju 8A/7, w cenie brutto : 154 761,50 zł Ofertę nr 2 : Firma „Janex Sport” Krzysztof Olszewski 06-500 Mława, ul. Banku Miast 4 w cenie brutto : 136 438,88 zł, która otrzymała 92,5 pkt. Ofertę nr 3 : Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Sport Plus” Szymon Niepsuj 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 75a w cenie brutto : 157 380,00 zł, która otrzymała 80,2 pkt. Na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że wykluczył z postępowania Wykonawcę : w&w design Katarzyna Kaczmarczyk 40-859 Katowice, ul. Pokoju 8A/7, a złożoną przez niego ofertę nr 1 odrzucił. Uzasadnienie faktyczne : - z załączonego do oferty dokumentu, tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynika, że Wykonawca nie posiada koncesji na sprzedaż sprzętu sportowego, tym samym nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, opisanego w pkt.8.1. siwz : nie posiada uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem tego postępowania. Uzasadnienie prawne : - art. 24 ust.1 pkt.10 ustawy Pzp „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1-3 ww. ustawy; - art.89 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia…” Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Gminy Lubsza www.bip.lubsza.tensoft.pl Otrzymują : 1.ww Wykonawcy (1-4) 2.a/a Wójt Gminy Lubsza inż. Wojciech Jagiełłowicz
Wersja XML