Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

ODPOWIEDZI : Ad.1. Aktualna numeracja załączników zawartych w pkt. 19 SIWZ : Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych robót Załącznik nr 4 a,b,c – przedmiary robót Załącznik nr 5 – wzór umowy Załącznik nr 6 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa Załącznik nr 8 – wykaz osób Ad.2. Załącznik nr 3 „Wykaz wykonanych robót” został poprawiony i załączony do aktualnych wyjaśnień. Ad.3-15 Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ został sporządzony i sprawdzony przez Zamawiającego i radcę prawnego oraz zaakceptowany przez Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Proponowane zmiany nie są tak istotne, by koniecznie wprowadzać je do treści wzoru umowy. Zamawiający zgadza się jedynie na (pkt.11 zapytań) wprowadzenie w § 44 wzoru umowy następującego zapisu : „3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, ale innych niż podano w §51 pkt.1)”. oraz (pkt.12 zapytań) : w § 48 (Rozdział XII. Ryzyko Wykonawcy) dodanie na końcu zdania, po przecinku : „umożliwiających realizację inwestycji na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.” PYTANIE z dnia 07.07.2009: Po zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz dokumentacją umieszczoną na stronie internetowej stwierdzamy, że udostępnione przedmiary robót są zapisane w nieprzetwarzalnym programie Adobe Reader w rozszerzeniu .pdf. Wnioskujemy o udostępnienie na stronie internetowej przedmiarów robót w programie kosztorysowym, w jakim zostały opracowane tj. w programie Norma z rozszerzeniem .ath, co w znaczący sposób pomoże w opracowaniu rzetelnej oferty. ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji elektronicznej ath. mgr inż. Bogusław Gąsiorowski

PDFskanuj0004.pdf

Wersja XML