Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

C.d Wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu na Budowę hali sportowej w Lubszy nr sprawy : ZP.341-6/2009, nr ogłoszenia w BZP 199280-2009 z dnia 18.06.2009r. PYTANIA : 1. W przedmiarze brak ścianek działowych na parterze w osiach A-B/13-14. Prosimy o określenie grubości, materiału użytego do wykonania tych ścian oraz uzupełnienie przedmiaru. 2. W przedmiarze brak fragmentu ściany murowanej gr. 44 cm w ilości około 50m2 w osiach 10-13/A. Prosimy o uzupełnienie. 3. Czy można korygować ilości przedmiarowe zawarte w przedmiarze inwestorskim, czy każdą zmianę należy konsultować z zamawiającym. 4. Według odpowiedzi z dnia 01.07.2009 dokumentacja dotycząca stropów prefabrykowanych została uzupełniona i zamieszczona. Brak w dalszym ciągu dokumentacji rysunkowej. 5 Ze względu na dostarczenie w dniu 01.07.2009r. niezbędnej dokumentacji umożliwiającej sporządzenie rzetelnej oferty, prosimy o przełożenie terminu złożenia ofert na dzień 22.07.2009r. ODPOWIEDZI : Ad.1 Wg informacji projektanta wszystkie ścianki działowe przewidziane do wykonania zostały skosztorysowane. Ad.2 Jest to wnęka w ścianie szczytowej przyległej do istniejącego budynku szkoły, która zostanie wykorzystana jako łącznik, przewidziany do wykonania w późniejszym etapie. Ad.3 Każdą korektę w przedmiarze robót, będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ należy konsultować z zamawiającym. Ad.4 Rysunek nr K3 „Konstrukcja piętra” jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego. Ad.5 Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Aktualny termin to 10.07.2009r. godz.1100 PYTANIA : 1. W wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 1.07.2009r. (odpowiedź nr 11) zamieszczono jedynie schemat automatyki inst. co, bez podania typów i parametrów urządzeń solarnych o które prosiliśmy. Prosimy ponownie o przysłanie nam parametrów i typ n/w urządzeń inst.solarnej : - przedmiar robót – poz. 174 – podgrzewacze – masa urządzenia 3,7 ton, - przedmiar robót – poz. 175 – separator powietrza, - przedmiar robót – poz. 178 – pompy do napełniania solarnego, - przedmiar robót – poz. 182 do 186 czujniki, - przedmiar robót – poz. 187 – układy blokowych systemów regulacji. 2. Inst. wentylacji – poz. przedmiarowa 207 – prosimy o podanie typu pompy. 3. Inst. węzła ciepłej wody – poz. przedmiarowa nr 112 oraz nr 147- prosimy o podanie typu pomp, - poz. przedm. nr 113 – prosimy o podanie tupu naczynia wzbiorczego, - poz. przedm. nr 114 – prosimy o podanie typu podgrzewaczy wody, -2- - poz. przedm. nr 157 – proszę o podanie typu i parametrów skrzynek i aparatów elektrycznych – szt.10, Ponadto uważamy, że pozycje przedmiaru nr 152 do 157 – powinny być przeniesione do kosztorysu branży elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie. 4. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwi wewnętrznych (brak w zamieszczonych w dniu 1.07.2009r. wyjaśnieniach do SIWZ – zamieszczono jedynie zestawienia stolarki okien i drzwi zewn.). 5. Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian i poprawek wynikających z uchybień sporządzającego przedmiar. ODPOWIEDZI : Ad.1 poz. 174 – np. Vitosol 100, typ S-2,5, o wym. 1,5x3,0m – 6 szt., zestaw pompowy np. SOLAR-DIVICON typ PS10 Viessmann, masa 1 szt. podgrzewacza 43 kg, poz. 175 – separator ø 22, np. Viessmann nr katalogowy 7316049, poz. 178 – typ pompy np. 25PWe 60C, poz. 182-186 – czujniki typ PT-1000, tuleje systemowe np. Viessmann, poz. 187 – regulator np VIT OTRONIC OSOHK3S, przystawka dźwigniowa zaworu regulacyjnego np. PD-ZR Ad.2 poz. 207 – pompa wodna nagrzewnicy typ 25 Pne 60C Ad.3 poz. 112 – pompa cyrkulacyjna np. 25 PWe 60C, poz. 147 – pompa obiegowa np. typ 32 POe 80C, poz. 113 – naczynie wzbiorcze systemu otwartego o poj. całkowitej do 100 dm3, typ REFLEX, poz. 114 – podgrzewacz typ np. ViTO CELL 300, pojemność 500 dm3 – 2 szt., poz. 157 – skrzynka i aparat elektryczny o masie do 2,5 kg Ad.4 Drzwi z płyty MDF tłoczone ze słojami, z okleiną drewnopodobną białe, wymiary i ilości jak na rysunkach. Ad.5 Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Aktualny termin to : 10.07.2009r. godz. 1100 PYTANIA : Proszę o konkretną odpowiedź „projektanta” branżysty sanitarnego : poz. 86 – proszę określić właściwy rozmiar grzejnika, poz. 112 – jaka pompa – brak danych, poz. 114 – jaki typ podgrzewacza i poj., poz. 145 – o jakie zawory chodzi śr. 25-32 mm, poz. 147 – jaka pompa brak danych w przedmiarze, poz. 148 – brak średnicy i typy zaworu 3-drogowego, poz. 149 – uszczegółowić, jakie wyposażenie ma być, poz. 154 – brak przekroju kabla – uzupełnić, poz.174 – o jakie podgrzewacze o masie 3,7 t chodzi Zamawiającemu – proszę podać i uzupełnić dane, poz. 175 – podać właściwy typ seperatora powietrza i jego pojemność, poz. 177 – podać przekrój zaworu solaru, poz. 178 – o jaki typ pompy do napełniania solaru chodzi – proszę uzupełnić, -3- poz. 180 – zawory przelotowe czy zwrotne – to jest pytanie do sporządzającego przedmiar inżyniera, poz.181 – zasuwa cyt. „bezpieczeństwa 12” – proszę uszczegółowić dane techniczne tego zaworu, poz. 187 – proszę określić co jest z tym ukł. blokowym, poz.193 – centrala wentylacyjna – proszę podać typ i wydajność, poz. 209 – o jaki zawór chodzi sporządzającemu, przelotowy czy zwrotny, poz. 210 – pytanie jw. – tylko o przekrój chodzi – podać właściwy, poz. 211 – proszę podać typ zaworu 3-drogowego czy z siłownikiem; i inne dane techniczne. ODPOWIEDZI : poz. 86 – grzejnik stalowy dwupłytowy np. typ 22KV, wysokość 900, długość 1600 – 8 szt., poz. 112 – pompa cyrkulacyjna np. 25PWe 60C, poz. 114 – podgrzewacz np. typ VITO CELL 300, pojemność 500 dm3 – 2 szt., poz. 145 – zawory kulowe przelotowe ø 32 – 3 szt., poz. 147 – pompa obiegowa, bp typ 32 POe 80C, poz. 148 – zawór KV 10 DN 20 z siłownikiem, poz. 149 – wyposażenie pomocnicze : sygnalizator graniczny, reduktor, filtr, wzmacniacze, blok odcinkowy, kolektor zasilający, poz. 154 – przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 12 – Cu/24 mm2, poz. 174 – np. Witosol 100, typ S-2,5 W, o wym. 1,5 x 3,0m – 6 szt., zestaw pompowy np. SOLAR-DIVICON typ PS10 Viessmann, poz. 175 – typ seperatora ø 25, powietrzny, np. prod. VIESSMANN, poz. 177 – przekrój zaworu solaru ø 25, poz. 178 – typ pompy np. 25 PWe 60C, poz. 180 – zawory przelotowe proste kulowe o średnicy 25, poz. 181 – zawór bezpieczeństwa nr katalogowy 781 C ø 15, ciśnienie otwarcia 6 atm. poz. 187 – regulator np. VIT OTRONIC OSOHK3S, przystawka dźwigniowa zaworu regulacyjnego PD-ZR, poz. 193 – centrala nawiewna bp. CV-P-1-P/NN-74A/7-7, Q = 2600 m3/h, poz. 209 – zawory przelotowe ø 40, poz. 210 – zawór zwrotny ø 40, poz. 211 – zawór trójdrogowy z siłownikiem np. KV 6,3/DN20 PYTANIA : 1. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego pkt.11 przewiduje dostawę zestawu gimnastycznego (kozły, materace, odskocznie). Prosimy o podanie ilości poszczególnych elementów zestawu. 2. Prosimy o podanie ilości ławek trenerskich i ich wymiarów. 3. Prosimy o podanie ilości ławek szatniowych wraz z ich wymiarami. 4. Prosimy o podanie ilości szafek ubraniowych, ich wymiarów i materiału z którego mają być wykonane. ODPOWIEDŹ : Ad. 1,2,3,4 - Sprzęt, o który pyta wykonawca nie jest przedmiotem tego przetargu. PYTANIE : 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w dniu 18.06.2009r. wraz z SIWZ. Uzupełnienie SIWZ o brakujące projekty nastąpiło 01.07.2009. W -4- związku z powyższym prosimy o przełożenie terminu składania ofert o czas zwłoki, który upłynął od momentu zamieszczenia ogłoszenia do momentu zamieszczenia brakujących projektów. Czas ten jest niezbędny do weryfikacji projektu, który jest podstawą do określenia wartości zamówienia. ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Aktualny termin to : 10.07.2009r. godz. 11oo. PYTANIE : Czy zamawiający mógłby umieścić przedmiary robót w formie elektronicznej (ath), co znacznie ułatwiłoby przygotowanie ofert; zaznaczę że rozszerzenie ath jest kompatybilne ze wszystkimi programami do kosztorysowania. ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie posiada formy elektronicznej ath. mgr inż. Bogusław Gąsiorowski
Wersja XML