Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ W LUBSZY : nr sprawy : ZP.341-6/2009, nr ogłoszenia w BZP 199280-2009 z dnia 18.06.2009r. PYTANIE : W punkcie 6 SIWZ – „Informacje o oświadczeniach i dokumentach” nie został wymieniony kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty. Czy do oferty mają zostać dołączone kosztorysy ofertowe czy należy tylko wpisać cenę ofertową w formularzu oferty. Jeżeli t5ak, to czy w nawiązaniu do pkt. 12.4. SIWZ należy zgłosić Zamawiającemu ewentualne różnice pomiędzy przedmiarami a dokumentacją, czy wycenić je w osobnym kosztorysie bez zgłaszania tego Zamawiającemu. ODPOWIEDŹ : Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę ma zostać załączony do jego oferty. Wszelkie roboty nie ujęte w przedmiarze, o których mowa w pkt.12.3 i 12.4 SIWZ, które wykonawca przewiduje jako niezbędne do wykonania przy realizacji inwestycji, powinien wycenić w odrębnym kosztorysie na dowolnych zasadach przyjętych przez siebie i wliczyć je w cenę ofertową za wykonanie całego zamówienia. PYTANIE : Uwagi do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) : 1/ § 25 – wnosimy o ustalenia w umowie terminu, w jakim winny być zakończone czynności odbiorowe, proponujemy 14 dni od ich rozpoczęcia; 2/ § 33 i 34 – umowa nie wskazuje osoby z ramienia zamawiającego do podpisywania dokumentów – wnosimy o jej wskazanie, 3/ § 34 – z uwagi na to, iż nie leży po stronie wykonawcy uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wnosimy o wykreślenie ze zdania pierwszego treści począwszy od wyrazów „… oraz pozwolenia właściwego..” do końca zdania oraz wykreślenie w całości zdania 2-go § 34. Brzmienie § 34 w wersji dotychczasowej nie znajduje ani prawnych ani faktycznych podstaw do takiego jego brzmienia. 4/ §37 – czy właściwa jest interpretacja zapisu §37, iż oświadczenie dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom winno odnosić się do zobowiązań wymagalnych. 5/ §43 – wnosimy aby w takim samym wymiarze zamawiający zapłacił wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodów leżących po stronie zamawiającego. 6/ §45 – w miejscu zapisu „..Zamawiający upoważniony jest..” wnosimy o wpisanie „..Strony upoważnione są..” 7/ §52 ust.2 wnosimy o wykreślenie zapisu „..dwóch miesięcy..” i wpisanie w to miejsce „..14 dni..” Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że obowiązujące przepisy nakładają na zamawiającego obowiązek zabezpieczenia środków finansowych zapewniających finansowanie zaciągniętych zobowiązań i w takim przypadku regulacja taka nie znajduje ani prawnego ani faktycznego uzasadnienia. 8/ § 53 ust.1 pkt.2 – wnosimy o dopisanie na końcu następującej treści : „na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy”. 9/ §53 ust.2 – wnosimy o wykreślenie w całości gdyż : po pierwsze to będzie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z którego winny być w pierwszej kolejności zabezpieczenie roszczenia zamawiającego, a po drugie roszczenia nie zawsze są zasadne i w takim wypadku potrącanie ich z należności jest bezzasadne. 10/ §53 ust.4 pkt.2 wykonawca winien otrzymać również wynagrodzenie za niezabudowane materiały, urządzenia i wyposażenie, jakie nabył lub zamówił dla wykonania przedmiotu umowy. -2- ODPOWIEDŹ : Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ został sporządzony i sprawdzony przez zamawiającego i radcę prawnego oraz zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych. Proponowane zmiany zapisów są nieistotne i nie będą wprowadzone do wzoru umowy. Z-ca Wójta mgr inż. Bogusław Gąsiorowski
Wersja XML