Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lubsza, dnia 26.05.2009r. Nr ZP.341-5/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art.92 ust.1pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zm.) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane dot. : „Zmiany sposobu użytkowania piętra budynku na lokale socjalne w Lubszy” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ust. 1 i 2 ww. ustawy w dniu 14.05.2009r., została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę : Przedsiębiorstwo Wielobranżowych Usług Budowlanych „DEK-REM” Józef Bączkowski Janików, ul. Batorego 35 55-200 Oława 1 w cenie brutto za wykonanie całego zamówienia : 82 228,62 zł (słownie : osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem 62/100 złotych). Uzasadnienie : Oferta w/w Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą, ponieważ była cenowo najtańsza. Jednocześnie informuję : Ofertę nr 2 złożył Wykonawca : P.H.W.U „REM-BUD”, Krzysztof Stręg Rybna, ul. Odrzańska 48A 46-090 Popielów w cenie brutto : 92 405,97 zł. Ofertę nr 3 złożył Wykonawca : Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sadulski 49-314 Pisarzowice, ul. Graniczna 1 w cenie brutto : 94 034,25 zł. Ofertę nr 4 złożył Wykonawca : Zakład Ogólnobudowlany „RADEX” Ryszard Jedlikowski -2- 49-305 Brzeg, ul. Makarskiego 11/9 w cenie brutto : 97 497,03 zł. W trakcie badania ofert nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania niniejszego pisma. Otrzymują : 1.ww Wykonawcy (1-4) 2.a/a GŁ Wójt Gminy inż.Wojciech Jagiełłowicz
Wersja XML