• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi transportu rolnego w m. Szydłowice i przebudowa drogi w m. Śmiechowice

Lubsza, dnia 18.05.2009r. Nr ZP.341-4/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art.92 ust.1pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zm.) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane dot. : „Budowy drogi transportu rolnego w m. Szydłowice i przebudowę drogi gminnej w m. Śmiechowice” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ust. 1 i 2 ww. ustawy w dniu 14.05.2009r., została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26a 49-300 Brzeg w cenie brutto za wykonanie całego zamówienia : 236 187,54 zł (słownie : dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 54/100 złotych). Uzasadnienie : Oferta w/w Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą, ponieważ była cenowo najtańsza. Jednocześnie informuję : Ofertę nr 1 złożył Wykonawca : Konsorcjum P.M.U.H. „LeCh-Instal”, Lesław Chort Myśliborzyce 14B, 49-314 Pisarzowice BISEK – asfalt. Michał Bisek ul. Żywiecka 30, 54-031 Wrocław w cenie brutto : 241 334,47 zł. W trakcie badania ofert nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania niniejszego pisma. Otrzymują : Wójt Gminy Lubsza 1.ww Wykonawcy (1-2) Wojciech Jagiełłowicz 2.a/a GŁ
Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4077604
w tym miesiącu: 37169
dzisiaj: 2244