Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji SUW w m. Śmiechowice i Nowy Świat

Lubsza, dnia 30.04.2009r. Nr ZP.341-3/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art.92 ust.1pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zm.) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę dot. : „Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ust. 1 i 2 ww. ustawy w dniu 08.04.2009r., została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę : FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław w cenie brutto : 87 840,00 zł (słownie : osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści 00/100 złotych). Uzasadnienie : Oferta w/w Wykonawcy wg kryterium cena 100 % okazała się najkorzystniejszą, ponieważ była cenowo najtańsza. Jednocześnie informuję : Ofertę nr 2 złożył Wykonawca : „WKM-Projekt” ul. Abramowskiego 3 90-355 Łódź w cenie brutto : 156 160,00 zł. W trakcie badania ofert nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Wybranego Wykonawcę Zamawiający wezwie telefonicznie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania niniejszego pisma. Otrzymują : Wójt Gminy Lubsza 1.ww Wykonawcy (1-2) inż. Wojciech Jagiełłowicz 2.a/a
Wersja XML