Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnienie przetarg

Lubsza, dnia 05.12.2008r. Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne Nr ZP.341-18/2008/1 opublikowanego w BZP pod numerem 335221– 2008 w dniu 26.11.2008r. Na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dot. „Przewozów dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza”, którego otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.12.2008r. Uzasadnienie : W trakcie badania oferty złożonej przez Firmę Handlowo-Usługową „BOHMAR” Sp. z o.o. 63-900 Rawicz, ul. Południowa 7 okazało się, że cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Wobec powyższego należało postępowanie unieważnić. Otrzymują : 1.Firma Handlowo-Usługowa „BOHMAR” sp. z o.o. 63-900 Rawicz, ul. Południowa 7 2.a/a Wójt Gminy inż. Wojciech Jagiełłowicz GŁ
Wersja XML