Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Lubsza, dnia 14.01.2004 r. Nr ZP. 341- 1/2004 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M 1.Zamawiający : Gmina Lubsza, w imieniu której działa Wójt Gminy Lubsza z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, tel./fax /077/ 411 86 30 ogłasza przetarg nieograniczony na : „ Wywóz nieczystości płynnych z szamb przy budynkach komunalnych, będących w administracji Gminy Lubsza .” 2.Wymagany termin realizacji zamówienia : od 01.03.2004r. przez okres 2 lat. 3.Zamówienie udzielone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. 4.Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 5.Formularz zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, w pokoju nr 5 na parterze, codziennie w godz. od 700 do 1500 . 6.Informacje dodatkowe dot. postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, tel. 4 11 86 31. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest P. Grażyna Ładnowska. 7.Oferty należy przesłać pocztą lub składać w Urzędzie Gminy w Lubszy, w sekretariacie (pok.nr 2 na parterze), 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16 w terminie do dnia 10.02.2004 r. do godz. 1000. 8.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2004 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, w pokoju nr 5 na parterze. 9.Kryteria oceny ofert : cena - 100% 10.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.z 1996r., Nr 132,poz.622). 11.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art.22 ust.2 ustawy, spełniający warunki określone w siwz. 12.W danym postępowaniu nie obowiązuje wnoszenie wadium przez oferentów przystępujących do przetargu Wójt Gminy Lubsza
Wersja XML