Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony lokalny na wykonanie robót

STANDARDOWY FORMAT OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICVZONYM LOKALNYM NA WYKONANIE ROBÓT „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami grawitacyjnej i ciśnieniowej z zasilaniem energetycznym pompowni ścieków i szaf sprężarkowych, doprowadzenie sieci wodociągowej na teren pompowni” Lokalizacja – Mąkoszyce /gmina Lubsza, Polska 1. Numer ogłoszenia : ZP. 341-19/03 2. Procedura Przetarg nieograniczony lokalny 3. Program SAPARD 4. Finansowanie Program SAPARD, Roczna Umowa Finansowa (RUF) na rok 2004 5. Strona Zamawiająca Gmina Lubsza z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lubszy 49-313 LUBSZA, ul. Brzeska 16 tel,/fax 077 411 86 30 e-mail : lubsza@lubsza.ug.gov.pl CHARAKTERYSTYKA UMOWY 6. Opis umowy Roboty obejmują wykonanie : -sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej : fi 315 PVC-L=3190, fi 200PVC-L=2058m, fi 160PVC-L=300,6m, fi 160PE-L=45m, fi 63PE-L=784m, fi 50PE-L=1594m, -pompowni ścieków – szt.2, pompowni przydomowych – szt.36, -przyłączy kanalizacyjnych – 118 szt./2429m, -studzienek kanalizacyjnych – 106 szt. 7. Liczba oraz tytuły poszczególnych partii robót Brak podziału na partie. WARUNKI UCZESTNICTWA 8. Dostępność i zasada pochodzenia W przetargu mogą brać udział na tych samych warunkach wszystkie osoby fizyczne i prawne [uczestnicząc albo indywidualnie albo ich grupy (konsorcja)] z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z krajów i obszarów regionów objętych i/lub dopuszczonych na mocy Rozporządzenia lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do programu, z którego finansowana jest umowa (patrz również pozycja 21). Wszystkie towary objęte umową muszą pochodzić z ww. krajów. 9. Podstawa do wyłączenia z udziału w przetargach Uczestnicy przetargu muszą dostarczyć oświadczenie, iż nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych w Instrukcji dla Uczestników Przetargu pkt. 3.3., 3.5., 3.6. Podręcznika Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót. Składanie fałszywych informacji i dokumentów będzie podlegało sankcjom prawnym określonym w polskich przepisach prawnych. 10. Liczba zgłoszeń Uczestnicy Przetargu (włączając firmy w obrębie tej samej grupy prawnej /konsorcja/, włączając innych członków tego samego konsorcjum oraz podwykonawców) mogą złożyć tylko jedną ofertę na jedną partię robót. Oferty na części partii nie będą brane pod uwagę. Uczestnik Przetargu może oświadczyć, zadeklarować w swojej ofercie rabat w przypadku gdy jego oferta zostanie zaakceptowana dla jednej partii robót. Uczestnicy Przetargu nie mogą dodatkowo składać oferty na propozycje alternatywne. 11. Gwarancja przetargowa Uczestnicy Przetargu muszą dostarczyć gwarancję przetargową w PLN w wysokości 30 000,-PLN w chwili przedłożenia swoich ofert. Ta gwarancja będzie zwrócona Uczestnikom Przetargu, których oferty będą odrzucone w chwili zakończenia procedury przetargowej a zwycięzcy – po podpisaniu umowy przez obie strony. 12. Gwarancja wykonania Zwycięzca Przetargu w chwili podpisywania umowy zobowiązany jest do dostarczenia gwarancji wykonawczej stanowiącej maksymalnie 10% wartości umowy w PLN. Gwarancja ta musi być dostarczona w okresie 30 dni od otrzymania przez uczestnika przetargu umowy podpisanej przez Stronę Zamawiającą. Jeżeli wybrany Uczestnik Przetargu nie dostarczy takiej gwarancji w wymaganym terminie, umowa zostanie unieważniona, a nowa umowa może zostać przygotowana i wysłana do uczestnika przetargu, który złożył następna w kolejności najbardziej korzystną ekonomicznie, zgodną z wymaganiami ofertę przetargową. 13. Spotkanie informacyjne i/lub wizyta w terenie Żadne spotkanie nie jest planowane, natomiast wizyta w terenie jest wskazana. 14. Ważność przetargu Oferty muszą pozostać ważne przez okres 90 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert 15. Ostateczny termin zakończenia robót 30.11.2004 r. KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PRZETARGU I ZAWIERANIA UMÓW 16. Kryteria wyboru uczestników przetargu a) doświadczenie zawodowe : Uczestnik przetargu musi być zarejestrowany i zdolny do wykonania robót instalacyjno-montażowych w zakresie systemów sieci kanalizacyjnych włączając pompownie, powinien mieć doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze, rozmiarze i wartości. Przez 5 ostatnich lat powinien wykonać jako główny wykonawca : przynajmniej 3 projekty o ogólnej wartości nie mniejszej niż 4 000 000,-PLN, przynajmniej 10 km sieci kanalizacyjnej oraz całkowicie 2 przepompownie kanalizacyjne (każda o wydajności przynajmniej 14 l/s). 17. Kryteria zawierania umów Cena SKŁADANIE OFERT 18. Sposób otrzymywania dokumentacji przetargowej Dokumentacja przetargowa jest dostępna w siedzibie Strony Zamawiającej :Urząd Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, pokój nr 5, powiat Brzeg, województwo Opole bezpłatnie. Jest możliwa do odebrania w siedzibie Strony Zamawiającej lub przesłana za zaliczeniem pocztowym. Oferty muszą być przedstawione na standardowych formularzach przetargowych, załączonych w dokumentacji przetargowej, której format i instrukcje muszą być ściśle przestrzegane . Uczestnicy Przetargu powinni kierować swoje pytania dotyczące przetargu w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul.Brzeska 16, e-mail : lubsza@lubsza.ug.gov.pl umieszczając numer ogłoszenia podany w pozycji 1., przynajmniej na 21 dni przed upływem ostatecznego terminu składania ofert podanym w pozycji 19. Strona Zamawiająca zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników przetargu przynajmniej 11 dni przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. 19. Ostateczny termin składania ofert Oferty muszą być dostarczone nie później niż do dnia 05 lutego 2004r. do godz.1300 (czasu lokalnego) do Urzędu Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, pokój nr 2 na parterze. Każda oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana. 20. Sesja otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w dniu 05 lutego 2004r.o godz. 1315 (czasu lokalnego), w obecności zainteresowanych oferentów, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, pod adresem wskazanym powyżej. 21. Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/99 z 21 czerwca 1999r. o wsparciu Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym. 2.Wieloletnia umowa finansowa pomiędzy Komisją Wspólnoty Europejskiej a rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisana w Brukseli 25 stycznia 2001r.(MP nr 30, poz.502). 3.program Operacyjny SAPARD. 4.”Instrukcja w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnotowej z krajami trzecimi”, przyjęta przez Komisję Europejską 10.11.1999r. 22.Klauzula zawieszająca Finansowanie : Program SAPARD, Roczna Umowa Finansowa (RUF) na rok 2004. Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową, poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z AriMR. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w AriMR lub też nie dojdzie do wydania promesy), niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony. Wójt Gminy Lubsza
Wersja XML