Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Lubsza, dnia 10.07.2003 r. Nr ZP. 340/11/2003 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M 1. Zamawiający : Gmina Lubsza, w imieniu której działa Wójt Gminy Lubsza z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lubszy, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16 ogłasza przetarg nieograniczony na : „ Budowę chodnika we wsi Kościerzyce.” 2. Pożądany termin realizacji zamówienia : sierpień – wrzesień 2003 r... 3. Zamówienie udzielone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. 4. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 5. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, w pokoju nr 5 na parterze, codziennie w godz. od 700 do 1500 . 6. Informacje dodatkowe dot. postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, tel. 4 11 86 31. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest P. Grażyna Ładnowska. 7. Oferty należy przesłać pocztą lub składać w Urzędzie Gminy w Lubszy, w sekretariacie (pok.nr 2 na parterze), 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16 w terminie do dnia 04..08.2003 r. do godz. 1000. 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2003 r. o godz. 1015 w sali narad w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 . 9. Kryteria oceny ofert : cena - 100 %. 10. Nie obowiązuje wnoszenie wadium przez wykonawców przystępujących do przetargu.
Wersja XML