Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Nr 0152-35/05 Wójta Gminy Lubsza z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i dróg w Urzędzie Gminy w Lubszy Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lubszy § 1 Ogłaszam otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej i dróg w Urzędzie Gminy w Lubszy. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe ) b) umiejętność obsługi komputera, w tym programów biurowych i MAP INFO c) znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , o drogach, prawa budowlanego oraz o samorządzie gminnym d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie e) nieposzlakowana opinia 2. Wymagania dodatkowe: a) uprawnienia budowlane b) prawo jazdy kat. „B” c) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole d) gotowość do podwyższania kwalifikacji, w tym samokształcenia. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a) Przygotowywanie i wydawanie dokumentów z zakresu gospodarki przestrzennej b) Przygotowywanie i wydawanie dokumentów z zakresu administracji i ewidencji dróg. 4. Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny, b) życiorys – curriculum vitae c) kserokopie świadectw pracy, d) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, f) referencje, g) oryginał kwestionariusza osobowego h) oświadczenie o niekaralności § 2 Dokumenty wymienione w pkt. 4 należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i dróg”, w terminie do dnia 27 grudnia 2005r. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.lubsza.tensoft.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Lubszy. Życiorys (CV) oraz podanie (list motywacyjny), muszą być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na stronie (bip.lubsza.tensoft.pl). Zał.do Zarządzenia Nr 0152-35/05 Wójta Gminy Lubsza z dnia 7.12.2005 r. w spr. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lubszy. OPIS STANOWISKA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I DRÓG A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY Stanowisko znajduje się w strukturze Urzędu Gminy w Lubszy. Posiada przydzielone samodzielne zadania. Praca na stanowisku odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach : 8.00 – 16.00 poniedziałek i 7.00 – 15.00 wtorek-piątek. B. WYMOGI KWALIFIKACYJNE Wymogi jakie muszą być spełnione na zajmowanym stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i dróg w Urzędzie Gminy w Lubszy określa ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz.1223). Zostały one wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 Zarządzenia Wójta. C. ZASADY WSPÓŁŻALEŻNOŚCI SŁUŻBOWEJ Bezpośrednim przełożonym stanowiska ds. planowania przestrzennego i dróg jest Sekretarz Gminy. Przełożonym wyższego stopnia jest Wójt Gminy. D. ZASADY ZASTĘPSTWA NA STANOWISKU 1.Osoba na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i dróg zastępuje osoby na stanowisku ds. budownictwa i ds. zamówień publicznych. 2.Osoba na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i dróg jest zastępowana przez osoby na stanowisku ds. budownictwa i ds. zamówień publicznych. E. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU. 1. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń . 2. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3. Prowadzenia administracji drogowej wraz z uzgodnieniem i ewidencją dróg. 4. Dbałość o bezpieczeństwo posiadanych danych i akt, staranne prowadzenie dokumentacji i jej archiwizacja. 5. Wykonywanie innych zadań z zakresu prowadzonych spraw, na polecenie przełożonych. 6. Uczestniczenie w akcjach obowiązkowych Urzędu Gminy związanych w szczególności z obronnością, wyborami, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. F. WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY. Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt informatyczny i specjalistyczne oprogramowanie. Z programem pracownik zostaje zapoznany po przyjęciu do pracy. G. ODPOWIEDZIALNOŚC PRACOWNIKA. Pracownik na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej i dróg ponosi odpowiedzialność za : 1. Prawidłowość i zgodność z prawem wydawanych lub przygotowywanych do decyzji Wójta dokumentów. 2. Zabezpieczenie akt i danych. 3. Za zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej. 4. Za powierzone mu mienie Urzędu.
Wersja XML