Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawowy  zakres  działania  obejmuje : 

1)     przygotowanie  i obsługa  sesji  ,  komisji stałych  i  doraźnych  a  także  prowadzenie  dokumentacji  pracy Rady  i jej  komisji ,

2)     opracowywanie  projektów  planów  pracy  Rady ,  komisji  oraz  projektów  uchwał  w  sprawach  funkcjonowania  Rady ,

3)     udzielanie  radnym  pomocy  w  wykonywaniu  ich  ustawowych  obowiązków ,

4)     wykonywanie  czynności  związanych  ze  współdziałaniem  Rady  z  organizacjami  społecznymi  , politycznymi  i  samorządowymi ,

5)     przygotowywanie  podjętych  na  sesji  uchwał do  podpisu  Przewodniczącemu Rady  (  poprawki  wniesione  podczas  sesji )  oraz  niezwłoczne  przekazywanie  ich  Wójtowi  ,

6)     prowadzenie  rejestru  i  zbioru  przepisów  gminnych ,

7)     prowadzenie  rejestru  wniosków  i opinii  komisji , radnych  oraz  dopilnowanie  terminu  ich realizacji ,

8)     organizowanie konsultacji społecznych ,

9)     przekazywanie  podjętych  uchwał do  opublikowania w wojewódzkim  dzienniku  urzędowym  , jeżeli  wynika  to  z  przepisów  szczególnych  lub  ustawa  tak stanowi,

10)  prowadzenie  rejestru  wniosków  zgłaszanych  na  sesjach Rady  Gminy ,    zebraniach  wiejskich  kierowanie  ich  na  właściwe  stanowiska  pracy  i  nadzór  nad  terminowym  ich  załatwianiem ,

11) prowadzenie  rejestru  zarządzeń  Wójta  jako :

-         kierownika  Urzędu ,

-         organu  wykonawczego  Gminy ,

12)   prowadzenie  rejestru  skarg  wpływających  do  Przewodniczącego  Rady  Gminy  i nadzór  nad  ich  terminowym  załatwianiem ,

13)  wykonywanie zadań  wynikających  z  ustawy  o  systemie  oświaty , w  tym:

-         prowadzenie  zadań  Gminy  w  zakresie zakładania i likwidacji publicznych szkół  podstawowych  , gimnazjów   i  przedszkoli,

-         pełnienie  nadzoru  nad  działalnością  publicznych  szkół  podstawowych ,  gimnazjów  i  przedszkoli ,

-         zapewnienie  warunków  działania  publicznym  szkołom  podstawowym  , gimnazjom  i  przedszkolom ,  w  tym  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  nauki  oraz  wychowania  i  opieki ,

-         współdziałanie  z  Kuratorium  Oświaty  w  zakresie  szkolnictwa  podstawowego  ,  gimnazjów  i  wychowania   przedszkolnego , 

-         pełnienie  nadzoru nad  prawidłową  rekrutacją  dzieci  do  przedszkoli  publicznych ,

-         sprawdzanie  zgodności  statutów  przedszkoli ,szkół  podstawowych  i gimnazjów z  obowiązującym  prawem  i polityką  oświatową   Gminy.

 


Wersja XML